เจ้าหน้าที่

วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์
 
สำนักงานคณบดี
 
     

นางสาวปาริชาติ ทองอยู่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
เลขานุการวิทยาลัยสหวิทยาการ 
หัวหน้างานบริหารสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์

โทรศัพท์ 02-613-2855

 

 

 

 

 

 

   

นายพรชัย ตั้งวิกขัมภ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้างานบริการการศึกษา ท่าพระจันทร์

โทรศัพท์ 02-613-2856

 
     

นางสาวหฤทัยรัตน์ ศรีจันทร์ขำ
นักวิชาการศึกษา 

โทรศัพท์ 02-613-2841

 
     


นางสาวภาวิณี บัวงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 02-613-2858

 

 
     


นางพัชรกันย์ วงศ์เจริญสถิตย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 02-613-2841

 

 
     


นางสาวอรวรรณ เกตุดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 02-613-2845

 

 
     

นางสาวรุ่งดารา เมาหวล

นักวิชาการการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 02-613-2858

 
     


นางสาวนวลพรรณ เปี่ยมจันทร์
นักวิชาการการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 02-613-2856

 

 
     


นางสาวภัทราภรณ์ คชฤทธิ์
นักวิชาการการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 02-613-2856

 
     


นางรุ่งนภา ยิ้มกมล
พนักงานสถานที่

โทรศัพท์ 02-613-2845

 

 

     นางสุกัญญา เหมฤดี
     พนักงานสถานที่

     โทรศัพท์ 02-613-2845

 


โครงการปริญญาตรี PPE

 
     

 

นางสาววริษฐา จงพูนผล
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02-613-2842

 

 
     

นางสาววนัสนันท์ ศรีเอี่ยม
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02-613-2859

 

 
     


นางสาวศิริลักษณ์ ศรีศิริกุล
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02-613-2859

 

 
     


นางสาวนริศรา ซาเจริญ
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02-613-2842

 

 
   
โครงการบัณฑิตศึกษา  
     


นางสุนทรี ศรีศิริกุล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

โทรศัพท์ 02-613-2860

 

 
     

นายเกษม สีดากูด
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

โทรศัพท์ 02-613-2861

 
   

วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง

นางสนธยา วิจิตรยืนยง
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานบริการการศึกษา ศูนย์ลำปาง

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5335

 

 

นางสาวพิสมัย จุฬารักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
รักษาการในตำเเหน่งหัวหน้างานบริหารสำนักงานวิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5340


นางสาวปาจารีย์ ปวนบุญมี
นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5341

 

นางสาววลิตพร จิโนทา
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5338

 

นางสาวนิตยา ปินตาวงศ์
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5339

 

นางสาวแจ่มนภา ทนสาร

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5336

 

นางสาววศินันท์ อินทร์จันทร์
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5339

 


นางสาวชรินพร โกเมฆ 
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5337

 

 

นายอภิรักษ์ กุณาวงศ์
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5337

 

 

นางสาวศิรินทรา ไชยสิงห์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5342

 

 

นางกรรณิกา สอนปาละ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5343