เจ้าหน้าที่

วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์
 
สำนักงานคณบดี
 
   

นางสาวปาริชาติ ทองอยู่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
เลขานุการวิทยาลัยสหวิทยาการ 

โทรศัพท์ 02-613-2855

 

 

 

 

 

 

 

นายพรชัย ตั้งวิกขัมภ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้างานบริการการศึกษา ท่าพระจันทร์

โทรศัพท์ 02-613-2856

 
   

นางสาวหฤทัยรัตน์ ศรีจันทร์ขำ
นักวิชาการศึกษา 

โทรศัพท์ 02-613-2841

 
   


นางสาวภาวิณี บัวงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 02-613-2852

 

 
   


นางพัชรกันย์ วงศ์เจริญสถิตย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 02-613-2841 , 2854

 

 
   


นางสุนทรี ศรีศิริกุล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

โทรศัพท์ 02-613-2845

 

 

   

นางสาวนวลพรรณ เปี่ยมจันทร์
นักวิชาการการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 02-613-2858

 
   

 

นางสาวภัทราภรณ์ คชฤทธิ์
นักวิชาการการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 02-613-2858

 

 

   

นางสาวพิมพ์วลัญช์ นาคอ่วมค้า
นักวิชาการการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 02-613-2841

 
   


นางรุ่งนภา ยิ้มกมล
พนักงานบริการ

โทรศัพท์ 02-613-2860

 

 
   


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ PPE (ท่าพระจันทร์)

 
         
   


     นางสาวนริศรา ซาเจริญ
    
นักวิชาการศึกษา

     โทรศัพท์ 02-613-2842

 

 
   


    นายสิงหภณ ตั้งชนะเดชะทรัพย์
   
นักวิชาการศึกษา 

    โทรศัพท์ 02-613-2859

 
 

 


    นางสาวสายพิน พยุง
    นักวิชาการเงินและบัญชี

    โทรศัพท์ 02-613-2842

 
 


    นางสาววริยา  วรรณธนานนท์
    นักวิชาการศึกษา

    โทรศัพท์ 02-613-2859

 
   
โครงการบัณฑิตศึกษา  
      หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรีเพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา  

   

นางสาวจันจิรา เกตุดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 02-613-2860

 

 
      หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ  
   

นายเกษม สีดากูด
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

โทรศัพท์ 02-613-2861

 
   

วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง

นางสนธยา วิจิตรยืนยง
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานบริการการศึกษา ศูนย์ลำปาง

โทรศัพท์ 054-237-999 ต่อ 5335

 

 

นางสาวพิสมัย จุฬารักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
รักษาการในตำเเหน่งหัวหน้างานบริหารสำนักงานวิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง

โทรศัพท์ 054-237-999 ต่อ 5340


นางสาวปาจารีย์ ปวนบุญมี
นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 054-237-999 ต่อ 5341

 

นางสาววลิตพร จิโนทา
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-237-999 ต่อ 5338

 

นางสาวนิตยา ปินตาวงศ์
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-237-999 ต่อ 5339

 

นางสาวแจ่มนภา ทนสาร

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-237-999 ต่อ 5336

 

นางสาววศินันท์ อินทร์จันทร์
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-237-999 ต่อ 5339

 


นางสาวชรินพร โกเมฆ 
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-237-999 ต่อ 5337

 

 

นายกันตภณ กุณาวงศ์
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-237-999 ต่อ 5337

 

 

นางสาวศิรินทรา ไชยสิงห์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 054-237-999 ต่อ 5342

 

 

นางกรรณิกา สอนปาละ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 054-237-999 ต่อ 5343

 

นางสาวกวิสรา วงค์ใจ
นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 054-237-999 ต่อ 5341

 

 

 

นางนิภาภรณ์ สุภาจันทรสุข
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-237-999 ต่อ 5337