เจ้าหน้าที่

วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์
 สำนักงานเลขานุการวิทยาลัย
 
     

นางสาวปาริชาติ ทองอยู่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
เลขานุการวิทยาลัยสหวิทยาการ 

โทรศัพท์ 02-613-2855

 
     

นายพรชัย ตั้งวิกขัมภ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้างานบริการการศึกษา ท่าพระจันทร์

โทรศัพท์ 02-613-2856

 
     

นายเกษม สีดากูด
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

โทรศัพท์ 02-613-2857

 
     

นางสาวภาวิณี บัวงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 02-613-2858

 
     

นางพัชรกันย์ วงศ์เจริญสถิตย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 02-613-2841

 
     

นางสาวนริศรา ซาเจริญ
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02-613-2858

 
     

นางสาวรุ่งดารา เมาหวล
นักวิชาการการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 02-613-2845

 
     

นางรุ่งนภา ยิ้มกมล
พนักงานสถานที่

โทรศัพท์ 02-613-2845

 
     

นางสุกัญญา เหมฤดี
พนักงานสถานที่

โทรศัพท์ 02-613-2845

 
   
 โครงการปริญญาตรี PPE  
     

นางสาววริษฐา จงพูนผล
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02-613-2842

 
     

นางสาววนัสนันท์ ศรีเอี่ยม
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02-613-2859

 
     

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีศิริกุล
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02-613-2859

 
     

นางสาวอรวรรณ เกตุดี
เจ้าหน้าที่บริิหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 02-613-2842

 
   
 โครงการปริญญาโทสตรีศึกษา  
     

นางสุนทรี ศรีศิริกุล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

โทรศัพท์ 02-613-2860

 
           
 โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ  
     

นางสาวหฤทัยรัตน์ ศรีจันทร์ขำ
นักวิชาการศึกษา 

โทรศัพท์ 02-613-2861

 
           

 

 
วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง

นางสนธยา วิจิตรยืนยง
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานบริการการศึกษา ศูนย์ลำปาง

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5335

นางสาวพิสมัย จุฬารักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
รักษาการในตำเเหน่งหัวหน้างานบริหารสำนักงานวิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5340

นางสาวปาจารีย์ ปวนบุญมี
นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5341

นางสาววลิตพร จิโนทา
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5338

นางสาวนิตยา ปินตาวงศ์
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5339

นางสาวแจ่มนภา ทนสาร
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5336

นางสาววศินันท์ อินทร์จันทร์
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5339

นางสาวชรินพร โกเมฆ 
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5337

นายอภิรักษ์ กุณาวงศ์
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5337

นางสาวศิรินทรา ไชยสิงห์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5342

นางกรรณิกา สอนปาละ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5343

นางสาวนรินทร์ภัทร  บุตรโชติ
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-268-702 ต่อ 5337