ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาของมูลนิธิอากอนชู ประจำปีการศึกษา 2562

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง ที่ฝ่ายการนักศึกษา ห้อง 4126 ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ และสนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ดังนี้ ช่วงที่ 1 นักศึกษาปัจจุบัน รหัส 59xxxxxxxx - รหัส61xxxxxxxx วันที่ 22 เมษายน - 28 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ช่วงที่ 2 นักศึกษาใหม่ รหัส 62xxxxxxxx วันที่ 9 - 20 สิงหาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

วิทยาลัยสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดีกับ คุณเทิดศักดิ์ อินแสง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (การจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดีกับ คุณเทิดศักดิ์ อินแสง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (การจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาหลักสูตร PPE  (ท่าพระจันทร์)  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ในการประกวดแข่งขันการทํากิจกรรมและนําเสนอโครงงาน “การส่งเสริมประชาธิปไตยที่ยั่งยืนเพื่อสังคมไทย" จากสถาบันพระปกเกล้า

นายณัฐณภ ศรัทธาธรรม นายไท วัฒนา และ นายขวัญชัย โกวิฬาร นักศึกษาหลักสูตร PPE (ท่าพระจันทร์) ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ในการประกวดแข่งขันการทํากิจกรรมและนําเสนอโครงงาน “การส่งเสริมประชาธิปไตยที่ยั่งยืนเพื่อสังคมไทย (DMOC Day Contest)“ ในหัวข้อ “Countdown for voting” จัดโดย เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน สถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

ขอความอนุเคราะห์บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ รุ่นปีการศึกษา 2560 ทุกท่าน ตอบแบบสอบถาม "ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา”

เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนา หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ Decentralizing Lanna

ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น ชั้น 5 ห้อง 3502 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์

ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม