ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง จัดกิจกรรม “คณบดีพบนักศึกษา”

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง

ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์

ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาการจัดการท่องเที่ยว

ประกาศ!! ขยายระยะเวลารับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4 พื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ศิษย์เก่าวิทยาลัยสหวิทยาการ)

ประกาศ!! ขยายระยะเวลารับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ศิษย์เก่าวิทยาลัยสหวิทยาการ) ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ทุน

รับสมัครนักศึกษาคัดเลือกเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนสามารถรับใบสมัคร หรือสามารถดาวน์โหลดบสมัครได้ที่ www.ci.tu.ac.th

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมงาน “เปิดเวทีโครงการศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพสินค้านำเข้าและส่งออกฯ

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมงาน “เปิดเวทีโครงการศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพสินค้านำเข้าและส่งออกตลอดจนสิ่งจูงใจเพื่อสนับสนุนการลงทุน ในการพัฒนาศูนย์กลางเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์และการคมนาคมทางบก ตามระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้และระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตก”

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561

ประกาศปฏิทินนักศึกษาใหม่ PPE TCAS รอบที่ 4 Admissions ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศปฏิทินนักศึกษาใหม่ PPE TCAS รอบที่ 4 Admissions ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (PPE ลำปาง)

วิทยาลัยสหวิทยาการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ College  of Social Sciences, National Cheng Kung University ไต้หวัน

กับ College of Social Sciences, National Cheng Kung University ไต้หวัน มหาวิทยาลัยลำดับที่ 234 ตาม QS World Ranking เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

แนะนำอาจารย์ใหม่

ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อาจารย์วรรณวนัช อรุณฤกษ์

แนะนำอาจารย์ใหม่

ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อาจารย์ศิริศักดิ์ พูลสวัสดิ์