ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาหลักสูตร PPE  (ท่าพระจันทร์)  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ในการประกวดแข่งขันการทํากิจกรรมและนําเสนอโครงงาน “การส่งเสริมประชาธิปไตยที่ยั่งยืนเพื่อสังคมไทย" จากสถาบันพระปกเกล้า

นายณัฐณภ ศรัทธาธรรม นายไท วัฒนา และ นายขวัญชัย โกวิฬาร นักศึกษาหลักสูตร PPE (ท่าพระจันทร์) ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ในการประกวดแข่งขันการทํากิจกรรมและนําเสนอโครงงาน “การส่งเสริมประชาธิปไตยที่ยั่งยืนเพื่อสังคมไทย (DMOC Day Contest)“ ในหัวข้อ “Countdown for voting” จัดโดย เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน สถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

ขอความอนุเคราะห์บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ รุ่นปีการศึกษา 2560 ทุกท่าน ตอบแบบสอบถาม "ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา”

เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนา หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี วันสถาปนาวิทยาลัยสหวิทยาการ “เศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้ง 2562 (?)”

ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง 222 ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ Decentralizing Lanna

ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น ชั้น 5 ห้อง 3502 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์

ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง จัดกิจกรรม “คณบดีพบนักศึกษา”

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง