ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียด กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

สถานที่ จุดนัดพบ และจุดตรวจรายชื่อ เนื่องในวันซ้อม และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเรียนเชิญร่วมงานเปิดอาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลาตั้งแต่ 08.30 น. ณ อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ (ฝั่งทางออกประตูด้านสนามหลวง) ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลาตั้งแต่ 08.30 น. ณ อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ (ฝั่งทางออกประตูด้านสนามหลวง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลภาคนิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลภาคนิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 3 ท่าน

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 20 เมษายน 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560

ดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยสหวิทยาการ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559

บทความของนักศึกษา PPE ปี 4 ท่าพระจันทร์ ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ-รัฐสภาสาร

บทความของ นายพงศ์เพชร เลิศอัฆคากร นักศึกษา PPE ปี 4ท่าพระจันทร์ ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ-รัฐสภาสาร

โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง "การบริหารจัดการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการทำภาคนิพนธ์ระดับปริญญาตรี"

แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการทำภาคนิพนธ์ ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสหวิทยาการ

สรุปการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ

วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยการประชุมระบบทางไกล (Teleconference) ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดมชั้น ๒ มธ.ท่าพระจันทร์ ณ ห้องประชุม ๓๓๐๘ มธ. ศูนย์ลำปาง

ขอความอนุเคราะห์ศิษย์เก่าโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ตั้งแต่รหัส 2542 - 2555  กรอกแบบสอบถามเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลศิษย์เก่าของวิทยาลัยสหวิทยาการ

ขอความอนุเคราะห์ศิษย์เก่าโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ตั้งแต่รหัส 2542 - 2555 กรอกแบบสอบถามเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลศิษย์เก่าของวิทยาลัยสหวิทยาการ

แบบประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปี 2559

ขอเรียนเชิญบุคลากรวิทยาลัยสหวิทยาการ ทุกท่าน ประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปี 2559 เพื่อแสดงว่าผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของวิทยาลัยสหวิทยาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 กรกฎาคม 2559

ดุษฎีบัณฑิตของวิทยาลัยสหวิทยาการได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ระดับดี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปี 2556

ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์ ดุษฎีบัณฑิตของวิทยาลัยสหวิทยาการ (ปัจจุบันเป็นอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ระดับดี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปี 2557