ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานเสวนาปริญญาเอกสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30-16.30 น ณ ห้องบรรยาย 102 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประกาศรับสมัครนักศึกษา (PPE ศูนย์ลำปาง) เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้ เรื่อง “แรงงาน สิทธิ ความเป็นคน และปัญหาการค้ามนุษย์”

รับสมัครนักศึกษา PPE ทุกชั้นปี จำนวน 15 คน (จำนวนจำกัด) ศึกษาดูงานและทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเจิ้งจื้อ (National Cheng-Chi University) ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2562

ประกาศ มธ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชา SI ลำปาง TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)

ประกาศ มธ. เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชา PPE ลำปาง  (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พิทยา สุวคันธ์

ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น “รองศาสตราจารย์” สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์!!! เวทีอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของอาสาสมัครในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน "Community-based & Aging Development"

ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้อง 3502 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาของมูลนิธิอากอนชู ประจำปีการศึกษา 2562

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง ที่ฝ่ายการนักศึกษา ห้อง 4126 ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ และสนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ดังนี้ ช่วงที่ 1 นักศึกษาปัจจุบัน รหัส 59xxxxxxxx - รหัส61xxxxxxxx วันที่ 22 เมษายน - 28 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ช่วงที่ 2 นักศึกษาใหม่ รหัส 62xxxxxxxx วันที่ 9 - 20 สิงหาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

วิทยาลัยสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดีกับ คุณเทิดศักดิ์ อินแสง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (การจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดีกับ คุณเทิดศักดิ์ อินแสง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (การจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาหลักสูตร PPE  (ท่าพระจันทร์)  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ในการประกวดแข่งขันการทํากิจกรรมและนําเสนอโครงงาน “การส่งเสริมประชาธิปไตยที่ยั่งยืนเพื่อสังคมไทย" จากสถาบันพระปกเกล้า

นายณัฐณภ ศรัทธาธรรม นายไท วัฒนา และ นายขวัญชัย โกวิฬาร นักศึกษาหลักสูตร PPE (ท่าพระจันทร์) ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ในการประกวดแข่งขันการทํากิจกรรมและนําเสนอโครงงาน “การส่งเสริมประชาธิปไตยที่ยั่งยืนเพื่อสังคมไทย (DMOC Day Contest)“ ในหัวข้อ “Countdown for voting” จัดโดย เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน สถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

ขอความอนุเคราะห์บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ รุ่นปีการศึกษา 2560 ทุกท่าน ตอบแบบสอบถาม "ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา”

เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนา หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป