ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมการเสนอโครงงานบริการชุมชน วิชา สต.638 ประจำภาค 2/2559

"เสียงของลูก" วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 20 เมษายน 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560

กลุ่มสตรี@ธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่่วมกิจกรรมการเสวนา

วันสตรีสากล 8 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 18.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยสหวิทยาการ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ขอเชิญร่วมงาน ลานละคอน สตรี @ ธรรมศาสตร์ 59

Let's PLAY with SATEE@Thammasat 24 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.

วิทยาลัยสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาร่วมเสนอชื่อคัดเลือกครูดีเด่น ประจำปี 2559

บทความของนักศึกษา PPE ปี 4 ท่าพระจันทร์ ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ-รัฐสภาสาร

บทความของ นายพงศ์เพชร เลิศอัฆคากร นักศึกษา PPE ปี 4ท่าพระจันทร์ ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ-รัฐสภาสาร

โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

แนะนำอาจารย์ใหม่

อาจารย์มาโนช พรหมปัญโญ (อ.บอม)

การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง "การบริหารจัดการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการทำภาคนิพนธ์ระดับปริญญาตรี"

แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการทำภาคนิพนธ์ ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสหวิทยาการ

สรุปการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ

วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยการประชุมระบบทางไกล (Teleconference) ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดมชั้น ๒ มธ.ท่าพระจันทร์ ณ ห้องประชุม ๓๓๐๘ มธ. ศูนย์ลำปาง

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ เข้าร่วมรับฟังการแถลงแนวทางการบริหารวิทยาลัยสหวิทยาการ เพื่อสรรหาคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการเข้าร่วมรับฟังการแถลงแนวทางการบริหารวิทยาลัยสหวิทยาการ ของผู้ตอบรับการทาบทามเป็นคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น2 ท่าพระจันทร์ และ มธ. ศูนย์ลำปาง ห้อง 3408 อาคารเรียนรวม 5ชั้น

ขอความอนุเคราะห์ศิษย์เก่าโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ตั้งแต่รหัส 2542 - 2555  กรอกแบบสอบถามเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลศิษย์เก่าของวิทยาลัยสหวิทยาการ

ขอความอนุเคราะห์ศิษย์เก่าโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ตั้งแต่รหัส 2542 - 2555 กรอกแบบสอบถามเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลศิษย์เก่าของวิทยาลัยสหวิทยาการ

แบบประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปี 2559

ขอเรียนเชิญบุคลากรวิทยาลัยสหวิทยาการ ทุกท่าน ประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปี 2559 เพื่อแสดงว่าผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของวิทยาลัยสหวิทยาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 กรกฎาคม 2559