ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ละอองปลิว

ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาสังคมวิทยา

แบบประเมินการสอนออนไลน์ PPE ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 1/2562

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสหวิทยาการ ร่วมงานเลี้ยงในโอกาส รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ หมดวาระการดำรงตำเเหน่งคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2562

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมงานเลี้ยงในโอกาส รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ หมดวาระการดำรงตำเเหน่งคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ

ขอเชิญร่วมรับฟังสัมมนาเชิงวิชาการ การเลือกตั้งท้องถิ่น  วันเสาร์ที่ 2 พ.ย.2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 3502 มธ. ศูนย์ลำปาง

บริบทเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง วันเสาร์ที่ 2 พ.ย.2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 3502 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา

ในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ SJR (SCImago Journal Rank) ควอไทล์ที่ 3 (Q3)