ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยสหวิทยาการ ครบรอบ 15 ปี และวันสถาปนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ครบรอบ 19 ปี

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยสหวิทยาการ ครบรอบ 15 ปี และวันสถาปนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ครบรอบ 19 ปี

วิทยาลัยสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดีกับ  ผศ.ดร.สินิทธ์ สิทธิรักษ์

ในโอกาสได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก ประจำปี 2560 จากสภาวิจัยแห่งชาติ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร SI ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ สมัครผ่าน www.reg.tu.ac.th รับสมัครวันที่ 15-31 มกราคม 2561

คณบดีและผู้บริหารวิทยาลัยสหวิทยาการร่วมแสดงความยินดี

ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาลัยสหวิทยาการ ให้การต้อนรับ Professor Kurt M. Thurmaier

ซึ่งให้เกียรติมาเยือนวิทยาลัยฯ พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561

รายละเอียด กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

สถานที่ จุดนัดพบ และจุดตรวจรายชื่อ เนื่องในวันซ้อม และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเรียนเชิญร่วมงานเปิดอาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลาตั้งแต่ 08.30 น. ณ อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ (ฝั่งทางออกประตูด้านสนามหลวง) ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลาตั้งแต่ 08.30 น. ณ อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ (ฝั่งทางออกประตูด้านสนามหลวง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลภาคนิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลภาคนิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 3 ท่าน

ดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยสหวิทยาการ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559

ดุษฎีบัณฑิตของวิทยาลัยสหวิทยาการได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ระดับดี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปี 2556

ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์ ดุษฎีบัณฑิตของวิทยาลัยสหวิทยาการ (ปัจจุบันเป็นอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ระดับดี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปี 2557