หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 

กำหนดการ 

ผู้สมัครส่งเอกสาร (แทนการสอบข้อเขียน) ภายในวันที่ 25 มิ.ย. 60

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 ก.ค.60

วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 ก.ค. 60

วันประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 20 ก.ค. 60

ดาวน์โหลดแผ่นพับรายละเอียดหลักสูตร 

 

ติดตามข่าวสารหลักสูตร https://www.facebook.com/PhDin-Integrated-Science-Thammasat-University

 

สมัครผ่านระบบ Internet : กรอกใบสมัคร