วิทยาลัยสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล