เอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการ 2559”