ดุษฎีบัณฑิตของวิทยาลัยสหวิทยาการได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ระดับดี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปี 2556

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
ดร. ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์ ดุษฎีบัณฑิตของวิทยาลัยสหวิทยาการ
(ปัจจุบันเป็นอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ระดับดี สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2556
ในหัวข้อ ""การเชื่อม (ข้าม) ถิ่นที่ : ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนบนเมืองชายแดนกับการต่อรองความหมายผ่านพื้นที่/
ชุมชนทางศาสนาของผู้อพยพข้ามพรมแดนชาวพม่าในจังหวัดระนอง"