ผลงานวิทยานิพนธ์ของศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการที่ได้รับรางวัล