แบบประเมินการสอนออนไลน์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

แบบประเมินการสอนออนไลน์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)

ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2561

ลำดับ

รายวิชา

ลิงค์แบบประเมินสอน

 1.  

มธ.103

https://forms.gle/SNHS3c56s13hGTK69

 1.  

มธ.104

https://forms.gle/4VaafYAD5W4oMX6DA

 1.  

มธ.105

https://forms.gle/1JTuQzfigxcJLLAa6

 1.  

มธ.106

https://forms.gle/SgzUZYjybzEdD1NcA

 1.  

ปก.101

https://forms.gle/JmE6vpDXaJFC4FpAA

 1.  

ปก.103

https://forms.gle/jAqCeQCnBx3WyXkF8

 1.  

ปก.204

https://forms.gle/BgaY8Vk8FwwdJ4CZ8

 1.  

ปก.210 (กลุ่มที่1)

https://forms.gle/gCUhLcMbbC5gjKUC7

 1.  

ปก.210 (กลุ่มที่2)

https://forms.gle/njDM4JQatTPvm9Aj8

 1.  

ปก.220

https://forms.gle/rXAp8AoeBgN24nii9

 1.  

ปก.221

https://forms.gle/zwM8hZcGgDdpw8vK8

 1.  

ปก.222

https://forms.gle/4B7bzha5kjTjaQfi9

 1.  

ปก.223

https://forms.gle/f5epbFJRgYtnuiiy7

 1.  

ปก.224

https://forms.gle/yFBuqhEvEHAYwHvGA

 1.  

ปก.225

https://forms.gle/KNEeyK5uv557LWxV6

 1.  

ปก.321

https://forms.gle/QFRnr9Au2GCcyo3J6

 1.  

ปก.323

https://forms.gle/yGzsCcFKnv12MD16A

 1.  

ปก.325

https://forms.gle/xG9Z1emyBsL2ie4j9

 1.  

ปก.338

https://forms.gle/jNyYy8667g1Fdzor6

 1.  

ปก.347

https://forms.gle/Y28dLsaLc3cm8ooU9

 1.  

ปก.358

https://forms.gle/EhaUC9dd2HSADMJ86

 1.  

ปก.369

https://forms.gle/1a86N2LwAhjcG25x6

 1.  

ปก.378

https://forms.gle/hRF2GV9i6MR5uXNKA

 1.  

ปก.387

https://forms.gle/UqSE1hiPpnPU7pWU6

 1.  

ปก.397

https://forms.gle/FJKz1yYs8gfTqyRu6

 1.  

ปก.439

https://forms.gle/B9qWZaJLMM2gXoCG8