ประชาสัมพันธ์!!! เวทีอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของอาสาสมัครในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน "Community-based & Aging Development"