หลักสูตรปริญญาโท สตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา ขอเชิญร่วมฟังเสวนา เชื่อมชั้นเรียน สู่ชุมชน รายวิชา สต.638 เสียงของ LGBT