บุคลากรวิทยาลัยสหวิทยาการ เข้าร่วมการอบรม “ทำงานอย่างไรให้ใจเป็นสุข (Happy work)”