คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและจัดตั้งศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์