ผลการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2560