วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง จัดกิจกรรม “คณบดีพบนักศึกษา”