วิทยาลัยสหวิทยาการ จัดงานแสดงความยินดีกับคณาจารย์ในโอกาสได้รับตำแหน่งบริหาร และตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ ด้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561