ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ