ประกาศปฏิทินนักศึกษาใหม่ PPE TCAS รอบที่ 4 Admissions ประจำปีการศึกษา 2561

คลิก ดาวโหลด!! ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) ปีการศึกษา 2561

**ขอให้นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 4 Admissions โปรดปฏิบัติตามปฏิทินกิจกรรมนี้ ให้ตรงตามวันที่กำหนดไว้ ด้วยความละเอียดรอบครอบด้วย

***และผู้ที่มีสิทธิสัมภาษณ์ (สำหรับผู้ที่ต้องการพักหอใน) สามารถเข้าไปจองหอพักในมหาวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดการติดต่อตามข้อมูลในปฏิทิน