ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

วิทยาลัยสหวิทยาการขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ ทั้ง 3 ท่าน
ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561

  • รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล 

ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ  

                                ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬณี ตันติกุลานันท์ 

ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ