ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) ประจำปีการศึกษา 2561

คลิก ดาวโหลด!! ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) ปีการศึกษา 2561

**ขอให้นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน โปรดปฏิบัติตามปฏิทินกิจกรรมนี้ ให้ตรงตามวันที่กำหนดไว้ ด้วยความละเอียดรอบครอบด้วย