วิทยาลัยสหวิทยาการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ College of Social Sciences, National Cheng Kung University ไต้หวัน