ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์ ระดับอุดมศึกษา ในงานรักชาติเฟสติวัลรักเธอประเทศไทยประจำปี 2561

วิทยาลัยสหวิทยาการขอแสดงความยินดีกับ
นายขวัญชัย โกวิฬาร  และ นายณฐนภ ศรัทธาธรรม
นักศึกษาชั้นปีที่ 2  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง
และเศรษฐศาสตร์ (่ท่าพระจันทร์) 
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  และรางวัลชมเชย ตามลำดับ 
จากการประกวดสุนทรพจน์ ระดับอุดมศึกษา 

ในหัวข้อ "รักเธอประเทศไทย"  จากงานรักชาติเฟสติวัลรักเธอประเทศไทยประจำปี 2561 
ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561