หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ตั้งแต่วันนี้ - 16 กรกฎาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-613-2861 , 02-613-2856 
www.ci.tu.ac.th

สมัครได้ที่ http://web.reg.tu.ac.th/registrar/apphome.asp

แบบฟอร์มใบสมัคร