วิทยาลัยสหวิทยาการ ให้การต้อนรับ Professor Min - hsiu Chiang คณบดี จาก College of Social Sciences, National Chengchi University

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการพร้อมผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยสหวิทยาการ
ให้การต้อนรับ Professor Min - hsiu Chiang คณบดี
จาก College of Social Sciences, National Chengchi University
พร้อมทั้งผู้บริหารและคณาจารย์
ซึ่งให้เกียรติมาเยือนวิทยาลัยฯ พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการร่วมมือทางวิชาการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561  ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ได้มีการตกลงกันที่จะแลกเปลี่ยนอาจารย์เพื่อทำการสอนในระยะสั้น (1-2 สัปดาห์) ในปี 2561