วิทยาลัยสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สินิทธ์ สิทธิรักษ์