คณบดีและผู้บริหารวิทยาลัยสหวิทยาการร่วมแสดงความยินดี