ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ชิตวร วราศิริพงศ์

วิทยาลัยสหวิทยาการ
ขอแสดงความยินดีกับ 
อาจารย์ชิตวร วราศิริพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาจีนศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการฯ ศูนย์ลำปาง
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
ในสาขาจีนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
(มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560)
นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิตวร วราศิริพงศ์ ยังได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ Graduate Institute of East Asian Studies (China Studies),
College of International Affairs, National Chengchi University, Taiwan