ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2559