รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์) ประจำปีการศึกษา 2560 (คัดเลือกตรง)