รายชื่อผู้ได้รับรางวัลภาคนิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลภาคนิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 3 ท่าน

          1.  นายชาคร เลิศนิทัศน์ ภาคนิพนธ์หัวข้อ “การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่อความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในสังคมไทย ในช่วงปี พ.ศ.2531 – 2556” 

โดยมี อ.ดร.ณัฐพล  แสงอรุณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา   ดาวน์โหลดภาคนิพนธ์ ได้ที่ https://goo.gl/kjwMB6

          2.  นายชิตพล อินฤทธิพงศ์ ภาคนิพนธ์หัวข้อ “ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) กับยุทธศาสตร์สหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเซีย”  โดยมี อ.ดร.จุฬณี  ตันติกุลานันท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ดาวน์โหลดภาคนิพนธ์ ได้ที่ https://goo.gl/LGN1OR

          3.  นายพงศ์เพชร เลิศอัคฆากร ภาคนิพนธ์หัวข้อ “มโนทัศน์ของแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมาย: กรณีศึกษา แรงงานในกรุงเทพมหานคร” โดยมี ผศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ดาวน์โหลดภาคนิพนธ์ ได้ที่ https://goo.gl/QIY7Y1

 

Cr. ออกแบบโปสเตอร์โดย นายภูมิ รัตจินดานักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์