เสวนาวิชาการบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมในการบรรเทาปัญหาเรื่องความรุนแรง