กิจกรรมการเสนอโครงงานบริการชุมชน วิชา สต.638 ประจำภาค 2/2559