ดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยสหวิทยาการ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด ดุษฎีบัณฑิตของวิทยาลัยสหวิทยาการ
(ปัจจุบันเป็นอาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2557
ในหัวข้อ " การปฎิบัติการดูเเล และคุณค่าทางจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแล
ตำบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี"
โดยมี ศาสตราจารย์ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ เป็นอาจารย์ที่่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม