ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม (Vietnam) 

ไต้หวัน (Taiwan, The Republic of China)

กระทรวงยุติธรรม