สาส์นจากคณบดี

                                                                 

               การศึกษาเชิงสหศาสตร์เป็นฐานรากที่สำคัญของการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่แรกเริ่มของการก่อตั้งในนามมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ โดยมีเจตนารมณ์สำคัญคือการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทัศนะเชิงบูรณาการในทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เหมาะสมสำหรับการเข้าสู่สังคมประชาธิปไตยในยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย ในช่วงแรกมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองซึ่งเปิดการเรียนการสอนในระบบที่เปิดให้ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้อย่างเสรีในลักษณะตลาดวิชาและมีหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นปริญญาตรีเพียงหลักสูตรเดียวคือหลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต (ธ.บ.) ที่ทั้งผู้สอนและนักศึกษามีเสรีภาพในทางวิชาการและการเรียนรู้ อย่างเต็มที่ในวิชาการแขนงต่างๆที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเป็นที่ต้องการของสังคมไทยในระบอบประชาธิปไตยในห้วงระยะเวลาดังกล่าว การเรียนในหลักสูตรดังกล่าวจึงเป็นการเรียนรู้ในเชิงสหศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยวิชาการด้านกฎหมาย การเมืองการปกครอง เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การเงินการคลังและการธนาคาร รวมทั้งวิชาความรู้ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังนั้นธรรมศาสตรบัณฑิต จึงเป็นผู้ที่มีความรอบรู้มีความสามารถรอบด้านที่สำเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงานโดยการประยุกต์องค์ความรู้ในแขนงวิชาต่างๆเหล่านั้นในการสร้างและพัฒนาสถาบันที่มีความสำคัญต่อสังคมในระบอบประชาธิปไตยเรื่อยมาในฐานะวิชาชีพที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานของสถาบันหลักในสังคมประชาธิปไตยเช่น บุคลากรในระบบงานยุติธรรม นักกฎหมาย พนักงานอัยการ ตุลาการ นักการเมือง นักการปกครอง  นักเศรษฐศาสตร์ นักการเงินการคลังและการธนาคาร นักการบัญชี
นักธุรกิจผู้ประกอบการ รวมทั้งนักการทูต เป็นต้น

                ในสังคมยุคใหม่ที่โครงสร้างและองค์ประกอบของสังคมเพิ่มความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังเช่นที่ได้กล่าวมาด้วยการศึกษาจากหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเพียงหลักสูตรเดียวคงไม่เพียงพอกับความต้องการของสังคม และการที่วิทยาลัยสหวิทยาการได้รับการสถาปนาขึ้นมาเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในยุคนี้ สะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังคงยึดมั่นในการศึกษาเชิงสหศาสตร์ และเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าวซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาที่เน้นองค์ความรู้ในเชิงบูรณาการภายใต้หลักเสรีภาพทางการศึกษา ที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมยุคใหม่และวิทยาลัยสหวิทยาการก็ได้สืบทอดเจตนารมณ์ในการบริหารจัดการการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมในเชิงสหศาสตร์มาโดยตลอดนับแต่ได้มีการสถาปนาขึ้นมา โดยคำนึงถึงความหลากหลายในองค์ความรู้แขนงต่างๆที่มีความสำคัญและเป็นความจำเป็นต่อสังคมภายใต้หลักเสรีภาพในทางวิชาการ

                ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลของวิทยาลัยสหวิทยาการ “Home of Student Academic Freedom and Interdisciplinary Studies” ตลาดวิชายุคใหม่ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาเสรีภาพทางด้านวิชาการ และแนวทางประชาธิปไตยแก่สังคมไทยอย่างมั่นคง ยั่งยืนตลอดระยะเวลานับแต่ได้มีการก่อตั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน และอนาคต สืบไป  

    

                                                                               

                                                                               รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ
                                                                                     คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ

 

 

2V0-620 SY0-401 300-208 640-554 640-911 642-813 70-467 70-486 70-532 70-533 810-401 C2040-407 C2140-046 C4040-122 C4040-251 C4040-252 E20-007 EX300 HP0-S41 MB5-705 200-120 70-410 400-101 CISSP MB6-703 400-051 70-462 300-115 NS0-157 70-243 70-461 1V0-601 210-060 CBAP 70-411 CISA CCD-410 70-417 350-018