ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2561-กันยายน 2561)

วารสารสหวิทยาการ
Journal of Integrated Sciences
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2561-กันยายน 2561)
Volume 15,Issue 2 (Apr. 2018 - Sep. 2018)