ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

วารสารสหวิทยาการ
Journal of Integrated Sciences
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)
Volume 15,Issue 1 (Oct. 2017 - Mar. 2018)