ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)

วารสารสหวิทยาการ
Journal of Integrated Sciences
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)
Volume 14,Issue 1 (Oct. 2016 - Mar. 2017)