ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2560-กันยายน 2560)

วารสารสหวิทยาการ
Journal of Integrated Sciences
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2560 – กันยายน 2560)
Volume 17, Issue 2 (Apr. 2017 - Sep. 2017)