ท่าพระจันทร์

อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์

 

ศาสตราจารย์ วันทนีย์ วาสิกะสิน                 
 
 
ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ บุญมี
 
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล 
                              เครือรัฐติกาล
 
อาจารย์ ดร.ณัฐพล แสงอรุณ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกครอง
                                  บุญ-หลง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกฤตยา 
                                      จักรปิง
 
อาจารย์ ดร.โกสุม โอมพรนุวัฒน์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ษัษฐรัมย์
                                     ธรรมบุษดี

 
าจารย์ ดร.จุฬณี ตันติกุลานันท์ 
 
อาจารย์ นุชรี วงศ์สมุท
 
อาจารย์ พนมกร โยทะสอน
 
อาจารย์ ธันยพร สุนทรธรรม
 
อาจารย์ ดร.ปาณิศา วิชุพงษ์
   
 
อาจารย์ อรณิชา เมี่ยงบัว