ท่าพระจันทร์

อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์

 

ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ บุญมี
   
 
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล 
                              เครือรัฐติกาล
 
อาจารย์ ดร.ณัฐพล แสงอรุณ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกครอง
                                  บุญ-หลง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกฤตยา 
                                      จักรปิง
 
อาจารย์ ดร.โกสุม โอมพรนุวัฒน์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ษัษฐรัมย์
                                     ธรรมบุษดี

 
าจารย์ ดร.จุฬณี ตันติกุลานันท์ 
พ.ต.ต. ดร.ชวนัสถ์  เจนการ
อาจารย์ นุชรี วงศ์สมุท
อาจารย์ ดร.ปาณิศา วิชุพงษ์
อาจารย์ พนมกร โยทะสอน
   
อาจารย์ ธันยพร สุนทรธรรม
  
 
อาจารย์ อรณิชา เมี่ยงบัว
 
    
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชเฉลิม
                                  สุทธิพงษ์ประชา