ท่าพระจันทร์

อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์

 
ผูู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล 
                              เครือรัฐติกาล
 
อาจารย์ ดร.ณัฐพล แสงอรุณ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกครอง
                                  บุญ-หลง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกฤตยา 
                                      จักรปิง
 
อาจารย์ ดร.โกสุม โอมพรนุวัฒน์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ษัษฐรัมย์
                                     ธรรมบุษดี

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬณี 
                             ตันติกุลานันท์
 
อ.พ.ต.ต.ดร.ชวนัสถ์  เจนการ
อาจารย์ นุชรี วงศ์สมุท
อาจารย์ ดร.ปาณิศา วิชุพงษ์
อาจารย์ พนมกร โยทะสอน
   
อาจารย์ ดร. ธันยพร สุนทรธรรม
  
 
อาจารย์ อรณิชา เมี่ยงบัว
 
    
 
รองศาสตราจารย์ ดร. ธัชเฉลิม
                                  สุทธิพงษ์ประชา