Lampang Campus

Fulltime Lecturer Lampang Campus


 
รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สุวคันธ์

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์  

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญศิริ พันพา

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรภัท ชัยพิพัฒน์

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถิรวัฒน์ ตันทนิส

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เทพภาพ

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอฬาร รัตนภักดี

 
อาจารย์ ดร.ถิรวรรณ นิพิฎฐกุล

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โขมสี มีภักดี

 
อาจารย์ ดร.วาสนา ละอองปลิว

 
อาจารย์ ดร.ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์
อาจารย์ วิรัลพัชร  ประเสริฐศักดิ์

 
อาจารย์ ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์

 
อาจารย์ ชัยวุฒิ บุญเอนก

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิตวร วราศิริพงศ์

 

อาจารย์ ดร.สุมิตา สุภากรณ์

 
อาจารย์ ศิวริน เลิศภูษิต
อาจารย์ วราพร ขันพล

 
อาจารย์ วราพร แซ่จึง
อาจารย์ ชวนนท์ กาญจนสุุวรรณ