กรรมการประจำวิทยาลัย

 รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ 
ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์

กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ

กรรมการ

ศาสตราจารย์ ศศิพัฒน์  ยอดเพชร

กรรมการ


รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช

กรรมการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร. นงลักษณ์  เทพสวัสดิ์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. บรรณโศภิษฐ์  เมฆวิชัย

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มณีศร

กรรมการ

นายอนุศิษฎ์ ภูวเศรษฐ

กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ พรชัย  ตระกูลวรานนท์

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ณัฐพล แสงอรุณ

กรรมการ 


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เทพภาพ

กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์

กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา

กรรมการ

นางสาวปาริชาติ  ทองอยู่

เลขานุการ

นางสาวภาวิณี  บัวงาม

ผู้ช่วยเลขานุการ


 
 

 
 
   
   

 

2V0-620 SY0-401 300-208 640-554 640-911 642-813 70-467 70-486 70-532 70-533 810-401 C2040-407 C2140-046 C4040-122 C4040-251 C4040-252 E20-007 EX300 HP0-S41 MB5-705 200-120 70-410 400-101 CISSP MB6-703 400-051 70-462 300-115 NS0-157 70-243 70-461 1V0-601 210-060 CBAP 70-411 CISA CCD-410 70-417 350-018