ทำเนียบคณบดี

 

รายนามคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ
 

รองศาสตราจารย์ เล็ก สมบัติ  
(พ.ศ.2547 - พ.ศ.2550)

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา รณเกียรติ  
(พ.ศ.2550 - พ.ศ.2553)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล   
(พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556)

 

 

ศาสตราจารย์ วันทนีย์ วาสิกะสิน   
(พ.ศ.2556 - พ.ศ.2559)

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา  สังขวรรณ   
(พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน)