การประกันคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx

เเผนการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

เอกสารดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้องกับ EdPEx