การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  >> ระบบที่มีการศึกษารายวิชา
     1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาภายใน หรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
     2) มีผลการศึกษาระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่าหรือ เป็นผู้ที่คณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ พิจารณาให้สมัครได้
     3) มีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่ต่ำกว่า 550 หรือมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

  >> ระบบที่ไม่มีการศึกษารายวิชา (ทำวิจัยเพียงอย่างเดียว)
     1) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาภายใน หรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
     2) มีผลการศึกษาระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่าหรือ เป็นผู้ที่คณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ พิจารณาให้สมัครได้
     3) เป็นผู้ที่มีผลงานวิชาการตีพิมพ์อย่างน้อย 2 ชิ้น ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจนถึงวันที่สมัคร ทั้งนี้ลักษณะของผลงานตีพิมพ์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก  
     4) ผู้สมัครต้องนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่มีแนวคิดและกรอบ การวิจัยที่ชัดเจน
     5) หัวข้อวิจัยของผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นถึงการสร้างองค์ความรู้ที่ เป็นสหวิทยาการ และมีความสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร
     6) มีผลสอบ TU-GET ไม่ต่ำกว่า 550 หรือมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

 

ระยะเวลาการศึกษา

     เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา เรียนในวันเวลาราชการ ใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร
อย่างน้อย 6 ภาคการศึกษาและอย่างมากไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา  เรียนในวันและเวลาราชการ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
  >> นักศึกษาไทย
                  ภาคการศึกษาละประมาณ                       73,000     บาท
                  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ             438,000     บาท
  >> นักศึกษาต่างชาติ
                  ภาคการศึกษาละประมาณ                        86,000     บาท
                  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ              516,000     บาท

 

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ประวัติผู้สมัครพร้อมติดรูปถ่ายขาวดำหรือสี ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
จำนวน 1 ชุด ซึ่งต้องมีข้อมูลประกอบด้วย                                 
                  1) ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร 
                  2) ตำแหน่งงาน/อาชีพปัจจุบัน    
                  3) สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail
                  4) ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (ระบุปีที่เข้าศึกษา ปีที่จบ และเกรดเฉลี่ย)
                  5) ประสบการณ์ทางวิชาการ (ถ้ามี)
2.สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือสำคัญแสดงผลการสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รับรองสำเนาด้วยตนเอง
3.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโทอย่างละ 1 ชุด รับรองสำเนาด้วยตนเอง
4.สำเนาใบแสดงผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET , TOEFL หรือ IELTS (ไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่สมัคร)
5.จดหมายรับรองความรู้ความสามารถทางวิชาการ  จำนวน 2 ฉบับ (จากผู้รับรอง 2 คน)
6.Research Proposal ในเชิงสหวิทยาการที่คาดว่าจะทำเป็น วิทยานิพนธ์เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
ความยาวประมาณ 10-15 หน้า จำนวน 4 ชุด ซึ่งประกอบด้วย  
     1) ชื่อเรื่อง 2) ชื่อผู้เสนอ
     3) หลักการและเหตุผล 4) วัตถุประสงค์ของการวิจัย
     5) ขอบเขตการวิจัย 6) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
     7) ระเบียบวิธีวิจัย 8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
     9) เอกสารอ้างอิง
7.สำหรับผู้สมัครในระบบไม่มีการศึกษารายวิชา ต้องมีเอกสารแสดง ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์อย่างน้อย 2 ชิ้น (ไม่เกิน 5 ปี นับจนถึง วันที่สมัคร)