ความเป็นมา

 

          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการมุ่งสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการระดับสูง   ผลิตนักวิชาการที่มีความรู้ในศาสตร์หลายแขนง ให้เป็นผู้ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการในการทำความเข้าใจ วิเคราะห์ วิพากษ์ปรากฏการณ์ทางสังคมได้ อีกทั้งยังมุ่งผลิตนักวิชาการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม และมีส่วนในการสร้างทางเลือกหรือหาทางออกให้แก่สังคม

1. ความสำคัญของหลักสูตร

            สภาวการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยและโลกในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ที่จะทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ได้ด้วยศาสตร์แขนงใดแขนงหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ การจัดการศึกษาที่เป็นสหวิทยาการ โดยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากศาสตร์หลายแขนงทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการและในเชิงนโยบายที่สามารถแก้ปัญหาและออกแบบแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

            เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมีลักษณะดังนี้

            2.1  เป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญระดับสูง มีศักยภาพในการบูรณาการความรู้จากหลากหลายสาขาวิชาการ มีความสามารถในการทำความเข้าใจและจัดการกับปัญหาหรือปรากฏการณ์ทางสังคมได้ และมีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ

            2.2  มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นผู้ที่มีส่วนในการสร้างทางเลือกหรือหาทางออกให้กับสังคม