สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 

 แบบฟอร์ม 
แบบฟอร์ม สว.คำร้องทั่วไป 

 


แบบฟอร์ม สต.คำร้องเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ(สารนิพนธ์) 
 
กำหนดการอื่น ๆ 

รายชื่อวารสารทางวิชาการที่วิทยาลัยเห็นชอบให้นำผลงานไปตีพิมพ์