สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

ระเบียบข้อบังคับ


แบบฟอร์ม

       

 


   แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุน สกอ.

 • แบบฟอร์ม สว.1
    - ขอเปลี่ยนเเปลงประวัติส่วนตัว 
       - ดำเนินการเรื่องอื่น ๆ
 • แบบฟอร์ม สว. 2
       - รักษาสถานภาพ
       - จดทะเบียนรายวิชาเพิ่ม
       - ถอนรายวิชาที่จดทะเบียนไว้แล้ว
 • แบบฟอร์ม สว. 3
       - ขอเปลี่ยนแผนการศึกษา 
       - ขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาล่าช้า
       - ขอจดทะเบียนต่ำกว่าข้อบังคับกำหนดไว้
       - ขอจดทะเบียนเกินกำหนด 14 วัน 
       - ขอแก้ไขการจดทะเบียนผิดพลาด 
       - ขอยกเว้นการเสียค่าปรับจดทะเบียนล่าช้า
       - ขอถอนรายวิชาจนเหลือต่ำกว่า 6 หน่วยกิต
       - ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
       - ขอขาดสอบด้วยเหตุสุดวิสัย 
       - ขอย้ายการศึกษา 
       - ขออนุมัติจากอธิการบดีเพื่อคืนสภาพนักศึกษา 
       - ขออนุมัติกรณีอื่นๆ
       
  - ขอลาพักการศึกษา

   
 • แบบฟอร์ม สว. 4
      - เทียบรายวิชาที่ได้เคยศึกษามาแล้ว 

                                             

ข่าวการศึกษา