การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา


คณะกรรมการรับเข้าจะพิจารณาคุณสมบัติตามใบสมัคร และการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาจากข้อเสนองานวิจัย ( Research Proposal) และการสอบสัมภาษณ์ 

        
คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี โดยไม่จำกัดสาขาจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
 • มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ . ศ.2553 ข้อ 7
 • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

  อนึ่ง หากผู้สมัครยังไม่เคยทดสอบภาษาอังกฤษสามารถสมัครสอบ TU-GET ที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
  ตลอดหลักสูตร (4 ภาคการศึกษาปกติ) ประมาณ 73,200 บาท   อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

   
 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (แบบเหมาจ่าย) ภาคการศึกษาละ 18,300 บาท
 2. ค่าสอบประมวลวิชา (สำหรับแผน ข) 500 บาท
 3. ค่าสมัครสอบคัดเลือก 350 บาท
 4. ค่ารักษาสถานภาพ ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท