การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง  และเศรษฐศาสตร์ (Philosophy, Politics and Economics-PPE)

          จำนวนรับ 80 คน / ปีการศึกษา

                 1 ระบบ Admissions         จำนวนรับ  50  คน 

            การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

           2 ระบบรับตรง                 จำนวนรับ  30  คน 

การคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยพิจารณาจากเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้

                1) รับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ   10   คน        

องค์ประกอบ

ค่าร้อยละ

1.GPAX

20

2.O-NET

30

3.GAT

30

4.PAT (PAT 1)

20

 

              2) รับพื้นฐานศิลปะศาสตร์ จำนวนรับ   20   คน (เลือกได้ 1 รูปแบบ)

                         รูปแบบที่ 1

องค์ประกอบ

ค่าร้อยละ

1.GPAX

20

2.O-NET

30

3.GAT

50

หรือ                        รูปแบบที่ 2

องค์ประกอบ

ค่าร้อยละ

1.GPAX

20

2.O-NET

30

3.GAT

30

4.PAT (PAT 7) เลือก 1 วิชา

20

                *การนำคะแนน GAT PAT มาใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครต้องสมัครสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยต้องมีคะแนนสอบตามเกณฑ์องค์ประกอบการคัดเลือก และคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

 ภาคการศึกษาละประมาณ 27,000-46,000 บาท
 รวมตลอดหลักสูตรประมาณ 260,000 บาท