การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) รับสมัครดังนี้

ลำดับ

รอบการรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

เกณฑ์การรับสมัคร

จำนวน

การรับสมัคร

1

รอบที่ 3

รับตรงร่วมกัน

    1 .มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

    2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

    3.ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

    4. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) โดยแบ่งออกเป็น ผู้สมัครพื้นฐานวิทยาศาสตร์ต้องมีคะแนน PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) และผู้สมัครพื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) จะต้องมีคะแนน PAT 7 (ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ)

**ผลสอบ GAT และ PAT ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี และใช้คะแนน        O-NET ของปีการศึกษา 2559 หรือ ของปีการศึกษา 2560 เท่านั้น

พิจารณาจากคะแนนรวมค่าร้อยละตามเกณฑ์องค์ประกอบของการคัดเลือก ซึ่งใช้วิธีการคำนวณเช่นเดียวกับระบบ Admissions กลาง

1.GPA 2.50

2.O-NET           

3.GAT , PAT (PAT 1 หรือ PAT 7)         

4.สอบสัมภาษณ์

 

 

30

ตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครจาก

www.lampang.tu.ac.th

www.ci.tu.ac.th

www.reg.tu.ac.th

(รับสมัครช่วงเดือนพฤษภาคม)

2

รอบที่ 4

Admissions

   1. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

    2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

    3. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

    4. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) โดยแบ่งออกเป็น ผู้สมัครพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ต้องมีคะแนน PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) และ ผู้สมัครพื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) จะต้องมีคะแนน PAT 7 (ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ)

พิจารณาจากคะแนนรวมค่าร้อยละตามเกณฑ์องค์ประกอบของการคัดเลือก

1.GPAX ร้อยละ 20

2.O-NET ร้อยละ 30

3.GAT ร้อยละ 30

4.PAT(PAT 1 หรือ PAT 7)ร้อยละ 20  -พื้นฐานวิทยาศาสตร์

-พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส)

-พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 (ภาษาเยอรมัน)

-พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)

-พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 (ภาษาจีน)

-พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 (ภาษาอาหรับ)

-พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 (ภาษาบาลี)

45 คน

ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.cuas.or.th

(รับสมัครออนไลน์ เดือนมิถุนายน)

3

รอบที่ 5

รับตรงอิสระ

    1.มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

    2.ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

    3.ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

    4.ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) โดยแบ่งออกเป็น ผู้สมัครพื้นฐานวิทยาศาสตร์ต้องมีคะแนน PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) และผู้สมัครพื้นฐานศิลปะศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) จะต้องมีคะแนน PAT 7 (ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ)

**ผลสอบ GAT และ PAT ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี และใช้คะแนน   O-NET ของปีการศึกษา 2559 หรือ ของปีการศึกษา 2560 เท่านั้น

พิจารณาจากคะแนนรวมค่าร้อยละตามเกณฑ์องค์ประกอบของการคัดเลือก ซึ่งใช้วิธีการคำนวณเช่นเดียวกับระบบ Admissions กลาง

1.GPA 2.50

2.O-NET           

3.GAT , PAT (PAT 1 หรือ PAT 7)         

4.สอบสัมภาษณ์

**ถ้าหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ลำปาง) รับนักศึกษาได้ครบ 80 คน ในรอบที่ 3 และ 4 แล้วจะไม่เปิดรับรอบที่ 5

 

5

ตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครจาก

www.lampang.tu.ac.th

www.ci.tu.ac.th

www.reg.tu.ac.th

(รับสมัครช่วงเดือนกรกฎาคม)